Муниципальное законодательство  —  6862.6  Кб

        

  postanovlenie-glavy-administraczii-gubernatora-krasnodarsko-1.rtf  —  720.3  Кб 

  postanovlenie-glavy-administraczii-gubernatora-krasnodarsko-2.rtf  —  448.6  Кб 

  postanovlenie-glavy-administraczii-gubernatora-krasnodarsko-3.rtf  —  425.8  Кб 

  postanovlenie-glavy-administraczii-gubernatora-krasnodarskogo-kraya-ot-22.07-1.rtf  —  619.7  Кб 

  zakon-krasnodarskogo-kraya-ot-22.07.2021-n-4525-kz-red.-ot-3-1-1.rtf  —  451.3  Кб 

  zakon-krasnodarskogo-kraya-ot-06.06.1995-n-7-kz-red.-ot-31.0-2.pdf  —  436.7  Кб 

  federalnyj-zakon-ot-06.10.2003-n-131-fz-red.-ot-04.08.2023-1.rtf  —  4821.6  Кб 

  federalnyj-zakon-ot-21.12.2021-n-414-fz-red.-ot-04.08.2023.rtf  —  3110.8  Кб 

  federalnyj-zakon-ot-31.07.2020-n-247-fz-red.-ot-24.09.2022.rtf  —  600  Кб 

  federalnyj-zakon-ot-31.07.2020-n-248-fz-red.-ot-04.08.2023.rtf  —  2379.8  Кб 

  postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-06.02.2021-n-128-red.-ot.rtf  —  2176.6  Кб 

  postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22.10.2020-n-1722-red.-ot.pdf  —  206.3  Кб